Bij Judith Mangnus – Coaching en Begeleiding nemen wij uw privacy serieus en gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Niet alleen omdat wij voldoen aan de (Europese) privacyregelgeving maar ook vanuit zorg (rechtelijk) perspectief. U kunt erop vertrouwen dat wij uw privacy respecteren en op de juiste manier omgaan met uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken en voor welke doeleinden wij dat doen.

Algemeen

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Judith Mangnus – Coaching en Begeleiding, gevestigd in Heikant, Kamer van Koophandel nummer 67489885.

Persoonsgegevens die worden verwerkt                             

Omdat u gebruik maakt van de diensten die Judith Mangnus – Coaching en Begeleiding aanbiedt, is het nodig een aantal gegevens van u te verwerken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Emailadres
  • Telefoonnummer

Wanneer wij deze gegevens niet ontvangen kunnen wij de gevraagde diensten niet leveren.

Grondslag voor het verwerken van uw gegevens

  • Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst;
  • Toestemming van de deelnemer.

Het doel van de gegevensverwerking

  • Het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de begeleiding, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
  • Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt, tenzij wij hiervoor uw toestemming ontvangen of dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen en/of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen

We delen uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de zorgovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

De websites gebruiken geen cookies. Website statistieken worden wel bijgehouden.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

Als u zorg afneemt bij ons heeft u recht op informatie, inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u de indruk heeft dat wij onnauwkeurig met uw gegevens omgaan. 

Wanneer uw gebruik wil maken van een van uw rechten stuur dan een e-mail naar info@judithmangnus.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Een toelichting op onder meer uw rechten kunt u vinden op de website van de NL Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Bescherming van uw gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u wilt weten welke maatregelen wij nemen kunt u contact met ons opnemen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze emailadressen

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Judith Mangnus kunt u ons bereiken via www.judithmangnus.nl .

Datum: april 2022